• English
  • Polski

Magdalena Proczek

Dr hab. Magdalena Proczek, profesor nadzwyczajny SGH – absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH oraz Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego i studiów podyplomowych Ochrona własności intelektualnej na UMCS w Lublinie. Pracownik naukowo-dydaktyczny SGH i innych uczelni ekonomicznych oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, wykonawca i współwykonawca badań w ramach podtrzymania potencjału badawczego jednostki, statutowych i własnych, z rezerwy Rektora SGH, współautor i autor oraz redaktor naukowy licznych publikacji, recenzent, współorganizator i prelegent konferencji, członek Rad Naukowych, członek komisji rekrutacyjnej, konkursowej, doktorskiej, stypendialnej, członek PECSA, PTE, opiekun Studenckiego Koła Naukowego, Europejskiego Forum Studentów AEGEE, promotor ponad 180 prac dyplomowych, uczestnik licznych szkoleń zawodowych. Współwykonawca, kierownik, koordynator grantów i projektów zwłaszcza Jean Monnet Permanent Course (19951998), projektów ERASMUS+, Komitetu Badań Naukowych, MNiSW,  NBP, MSZ, Narodowego Centrum Nauki. Podjęła współpracę m.in.: z Bankiem Światowym, UNDP, UNHCR, Amnesty International, Fundacją R. Schumana, Ambasadą Stanów Zjednoczonych, KSAP, NBP, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN. Uzyskała nagrodę zespołową I stopnia Rektora SGH za działalność dydaktyczną w 2002 r., 2004 r. i 2008 r., 2014 r., 2015 r. i 2016 r., nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2004 r., nagrodę indywidualną II stopnia Rektora SGH za pracę doktorską w 2005 r. oraz nagrodę indywidualną I stopnia Rektora SGH za pracę habilitacyjną w 2016 r.