• English
  • Polski

Małgorzata Dziembała

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prof. nadzw. na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Dyrektor Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego. Jej badania koncentrują się na europejskiej integracji gospodarczej, polityce regionalnej Unii Europejskiej i konkurencyjności regionów, współpracy międzynarodowej regionów, w tym współpracy transgranicznej i polityce innowacji. Jest autorką, współautorką artykułów, rozdziałów w monografiach - ponad 90 publikacji. Nauczanie akademickie dotyczy zagadnień ekonomii międzynarodowej, zarządzania funduszami UE, polityki spójności UE i biznesu międzynarodowego. Zdobyła praktyczne doświadczenie w dziedzinie polityki spójności UE, w tym europejskiej współpracy terytorialnej. Była ekspertem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podczas przygotowywania Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna oraz ekspertem podczas przygotowywania Dokumentu Uzupełniającego do Programu Operacyjnego współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007–2013.

Członek Zespołu CEWSE podejmujący działania badawcze, wspierający prawidłową realizację e-CEWSE, odpowiedzialny za współorganizację III Kongresu Międzynarodowego w Katowicach w 2019 r., redagowanie i przygotowanie publikacji, wspierający organizację wszystkich innych wydarzeń i będący Zastępcą Kierownika ds. Debat Okrągłego Stołu, Członek TWG, Członek Komitetu Organizacyjnego i Rady Naukowej Kongresów CEWSE.

Dodatkowe aktywności Członków Zespołu - przykłady, lata 2016-2020